Jūs esate čia:Valstybė»ar tai Demokratija»Rodomi įrašai pagal žymę: Naujoji Romuva

Mokytojo autoritetas visuomenėje ir realybėje. Mok. P.Pakštis

Vienas iš svarbiųjų idealaus mokytojo-auklėtojo būtinų asmens privalumų yra autoritetas. Kaip yra būtinas geras nusimanymas dėstomuosiuose dalykuose, turėjimas pakankamai metodinių bei psichologinių žinių ir sugebėjimas jas panaudoti praktikoje, o taip pat pažinimas mokinių socialinio gyvenimo sąlygų ir kita, taip lygiai būtinas ir geras autoritetas. Mokytojo-auklėtojo darbas yra kūrybinis darbas, o pats mokytojas – kūrėjas. Kurti dvasines vertybes ar formuoti jaunas asmenybes gali tiktai kūrėjas, atseit, autoritetas.

Paskelbtas švietimas

J.Keliuotis (1902-1983)J.Keliuotis (1902-1983)

Žmogaus asmenybė

Gal niekad žmogus nebuvo taip niekinamas, kaip šiais laikais: 40 milijonų Italijoj skelbiama, kad tik viskas valstybėje, viskas valstybei ir nieko šalia valstybės, 65 milijonų Vokietijoj įsakyta, kad rasė, kraujas ir Führeris yra aukščiausios vertybės, 180 milijonų Rusijoj įvesta vergija ir baudžiava, industriniuose kraštuose viskas pavergta gamybai ir mašinai, o Kinijoj ir Indijoj masės žmonių miršta badu ar kautynėse. Ir kas nuostabiausia, kad milijonai žmonių patys ieško, kad kas nors juos paimtų į savo geležinę globą, atimtų iš jų laisvę, užtikrindami jiems duoną ir saugumą. Ir daugelio kraštų jaunuomenė ne laisvei, bet vergijai gieda himnus, ir ne išsivadavimo ieško, bet įsijungimo į uniformas ir patekimo į diktatūrą.

Paskelbtas pamąstymai

Žurnalistas Juozas Keliuotis Nidoje (1977 m.)J. Keliuotis Naujasis Humanizmas

Modernusis pasaulis žūsta chaose, materializme ir įvairiuose despotizmuose. Jis išganymo ieško ne dvasiniuose praduose, bet materialiniuose. Iš anarchizmo vaduojasi pasiduodamas absoliučiai kolektyvo ir jo vado valdžiai, o materializmą tikisi nugalėsiąs naujais mitais – klase, valstybe ir rase. Bet tai krizės problemos sprendimas išorinėmis priemonėmis, kai ji iš tiesų galima nugalėti tik iš vidaus. Krizę galime nugalėti tik naikindami jos šaknis, kitaip ji vis naujomis formomis reikšis. Bet jos šaknys randasi pačiame žmoguje.

Paskelbtas pamąstymai

Biurokratizmas ir administracinio aparato reformos. A.Valašinas

I. BIUROKRATIZMAS – DIDŽIAUSIA DARBO NAŠUMO KLIŪTIS

Biurokratas visą laiką čiupinėjasi popieriuose, žiūri, kas juose parašyta ir tik apie parašytą tegalvoja. „Quid non ėst in actis, non ėst in mundo" („Ko nėra bylose, nėra nė pasaulyje") – štai jo veikimo ir darbo principas. Pro krūvą registruotų ir viršininkų rezoliucijomis apdėtų bylų jis nemato paties dalyko. Biurokratas nesiskubina tvarkyti piliečio reikalų, jam vis ko nors dar trūksta: čia nėra viršininko parašo, čia kas nors ne taip parašyta, čia jis tą patį dokumentą kelis kartus žiūrinėja ir t. t. Jam įdomesnis parašais išmargintas popierius, negu pats dalykas, apie kurį ten kalbama. Forma jam nustelbia turinį, raidė aptemdo protą.

Paskelbtas valstybė

DemokrataiJustinas Razma

Patekęs į puošnius mūro namus, nenusimink dėl savo padėties skirtumo. Ištaigingo veido šeimininkas maloniai parodys tau fotelį prisėsti. Į tave žiūrės iškilmingai persų kilimai, sidabro vazos, meno garsenybių originalai. Tu bailiai jausies. Bet iš trumpos kalbos suprasi, kad čia gyvena demokratiška šeima. Tu būsi sužavėtas jos jaukumu. 

Paskelbtas valstybė

J. Keliuotis (1902-1983)J. Keliuotis (1902-1983)

Į naują materialinį gyvemimą

Žmogaus ugdymas ir jo organizavimas turi būti atremtas tikrove. Niekas taip jo nežaloja, kaip iliuzinis idealizmas, neigiąs jo materialumą: jis jį klaidina ir negali jam suteikti realios paramos. Žmogus visomis savo šaknimis įaugęs į žemę – ir jis iš jos sau gyvybę semia. Jis yra ne vien dvasia, bet ir kūnas – materija. Ir jo likimas visados pareina ir nuo jo kūno, be kurio jis šiame pasauly nei egzistuoti nei veikti negali. Jis ne vien galvoja, svajoja ir tiki, bet jis ir valgo, ir geria, ir pastogės ir drabužių reikalingas. Tad kai norime reformuoti pasaulį, tai turime atsiremti visu, konkrečiu, realiu, materialiu žmogumi, įaugusiu į savo žemę, į savo šeimą, į savo tautą ir susijusiu su savo epocha.

Paskelbtas valstybė
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Wednesday the 11th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©