Jūs esate čia:Pamokymai»Rodomi įrašai pagal žymę: dvi Lietuvos

Donelaičio testamentas. Maždaug 1760-1770 metais Tolminkiemyje, Prūsų Lietuvoje, genialus lietuvninkų dvasinis ganytojas, poetas, kompozitorius ir inžinierius Kristijonas Donelaitis toniniu hegzametru rašė keturdalę poemą. Ji per stebuklą išliko ir „Metų" pavadinimu, kurį suteikė pirmasis jos leidėjas Liudvikas Rėza, tapo lietuvių kalbos bei literatūros klasika.

Paskelbtas valstybė

Vyriškumo diena.

Šeštadienis – turgaus diena. Po savaitės darbų norisi kitokios aplinkos, o turguje ji tikrai spalvinga. Priartėjus prie turgavietės nustebino didesnis, nei įprastai, žmonių būrys ir pardavinėjamos pirmosios tulpės – spalvingos, dar visiškai liaunos, bet jau išduodančios artėjantį pavasarį. Keistas jausmas apėmė, lyg iki kovo 8-tosios dar ir toli? Ir jei ne nenugirstas pokalbis, vargiai būtume supratę, iš kur toks sujudimas. Pardavėja pajuokavo su perkančiu pieną vyru – „vyrų diena, o tik pieną perkate?“.

Paskelbtas valstybė

Lietuva, pabusk!

Turbūt valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-ąją, yra pats laikas pamąstyti apie savo valstybę, tautą.

Apsižvalgykime, dvidešimt pirmas amžius, didžiuojamės medicinos pasiekimais, bet ligonių ne mažėja, o daugėja. Tai ko verti tie pasiekimai? Pasižvalgykime, vietoj žmonių dirba mechanizmai ir robotai, bet kuo tapo atlaisvinti žmonės? – Jie niekam nereikalingi, net darbo jiems nerandama. Darbo biržos nesprendžia žmonių užimtumo, o daugeliu atveju netgi kenkia žmogui, pažemindami jį, tarsi jų tikslas būtų naikinti ateinantįjį prašyti pagalbos. Kur bepažvelgsi, viskas ne taip, viskas ne ten, viskas neteisinga... Tarsi gyventume anapus veidrodžio, apvertusio pasaulį.

Paskelbtas valstybė

Mažoji Lietuva

„Tėvynė tiek gyva yra, kiek ji žmogaus širdyje gyva”, – XIX šimtmečio pradžioje sakė tautos išminčius Vydūnas.

Mažoji Lietuva  – tai unikalus etnografinis regionas, išsiskiriantis savita krašto gyventojų – lietuvininkų – kultūra, išraiškinga architektūra ir dar išlikusiais, bet sparčiai nykstančiais papročiais. XIX a. antrojoje pusėje lietuvių tautai susidarė reali nutautėjimo grėsmė. Vilniaus krašto lietuviai vis labiau lenkėjo, o Mažosios Lietuvos lietuviai vokietėjo. 1865m., caro valdžiai uždraudus lietuvišką spaudą, padėtis itin pablogėjo. Vis tik Mažojoje Lietuvoje radosi inteligentų, kurie bandė ginti ir palaikyti lietuvybę. 

Paskelbtas valstybė

Zylės

„Nėra žmogui kito tokio pastovaus ir kankinančio rūpesčio, kaip tapus laisvu, kuo greičiau susirasti tą, prieš kurį nusižeminti.
Tik žmogus ieško nusilenkti tam, kas jau neginčijama, taip neginčijama, kad visi žmonės iškart bendrai sutiktų jam paklusti.
Nes tų vertų pasigailėjimo sutvėrimų rūpestis yra ne tik tame, kad surasti tą, prieš ką vienam ar kitam nusilenkti, bet kad surasti tokį, kad visi patikėtų juo ir paklustų jam, ir kad būtinai visi kartu.
Štai tas bendrumo poreikis paklusti ir yra pagrindinė kančia kiekvieno žmogaus atskirai ir visos žmonijos nuo amžių pradžios.
Dėl visuotinio paklusimo jie naikino vienas kitą kardu. Jie sukūrė dievus.“
F.Dostojevskis.

Paskelbtas valstybė

 Evoliucija vyksta Amžinai: dvi Lietuvos 

...Žodis „bolševikas“ klaipėdiškiams, o gal ir visai Vokietijai, buvo įskiepytas kaip baisios angies nuodas, kuris užnuodija visą žmogaus kūną. Žmogus žino, kad įgėlė angis, bet jis nežino, kaip toliau [bus]. Ir jis serga. Taip sirgo to krašto žmonės, ir dar kai kas tebeserga... “

I.Simonaitytė. Paskutinė Kūnelio kelionė. Vilnius, VAGA,1971m., p.174.

Atgavus nepriklausomybę į Lietuvą ėmė grįžti lietuviai, daugiausia iš Vakarų.

Paskelbtas valstybė

Dėl Amerikos lietuviųJonas Kriaučiūnas

Paskiausiuoju laiku Lietuvoje pradėta susirūpinti broliais amerikiečiais. Vis dažniau spaudoje ir per radiją keliamas Amerikos lietuvių nutautėjimo klausimas; ieškoma priemonių išlaikyti gyvenančiuose anapus Atlanto broliuose lietuvybę. Bet tam reikia būtinai atitaisyti padarytosios Lietuvos klaidas santykiuose su broliais amerikiečiais. O padaryta stambių klaidų, kurių svarbiausios jau nebepataisomos, nes proga joms taisyti jau seniai yra praėjus. Visų pirmučiausia stambi klaida buvo padaryta buvusiųjų Lietuvos vyriausybių – tai neleidimas amerikiečiams lietuviams įsigyti Lietuvoje nekilnojamo turto, vadinasi, laikymas jų šiuo atveju svetimšaliais-svetimtaučiais.

Paskelbtas valstybė
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Monday the 9th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©